OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.dart.sk

Tento informačný list má za úlohu Vám poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickej osoby, ak ste ako návštevník webovej stránky www.dart.sk alebo profilu na sociálnej sieti facebook prejavili záujem o kúpu produktov prevádzkovateľa a správcu stránky.

Spoločnosť DML-DART, spol, s.r.o., so sídlom Ulica Tr.SNP č.59, 040 11 Košice, IČO: 50011936, DIČ:2120146688, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 38073/V, email: dart@dart.sk,  tel.: +421 903 985 005 (ďalej len “Spoločnosť”). Spoločnosť nemenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Aké údaje spracúvame:

Ak nadviažete komunikáciu so Spoločnosťou ako návštevník webovej stránky www.dart.sk cez: formulár  kalkulácia- nezáväzná cenová ponuka  zadaním Vašej emailovej adresy a dopytu; priameho emailu na dart@dart.sk ; prípadne zaslaním správy cez sociálnu sieť facebook;  alebo akýmkoľvek iným spôsobom, Spoločnosť bude spracúvať len bežné osobné údaje.

Spoločnosť spracúva osobné údaje o zákazníkoch. Spracúvané sú len relevantné  BEŽNÉ osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami poskytnete, v prvom rade pri:

a)vyplnení údajov do formulára nezáväznej cenovej ponuky  (menovite meno , názov firmy a priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska, prípadne doručovaciu adresu,

b)zadaní dopytu prostredníctvom rýchleho kontaktného formulára alebo priamo do emailu (menovite emailová adresa, prípadne meno a priezvisko, názov spoločnosti alebo telefónne číslo a Vašu otázku). Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje najmä podrobnejšie informácie k výrobku a tovaru, o ktorý máte záujem.

 

Facebook

Ak pre kontaktovanie Spoločnosti využívate sociálnu sieť Facebook, umožníte Spoločnosti tiež prístup k Vášmu profilu, ktorý môže obsahovať aj Vami zverejnený údaj o dátume narodenia, údaj o  aktuálnom mieste pobytu. Súčasťou Vášho verejného profilu je Vaše meno, priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

 

Cookies

Ak ste na Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies,  Spoločnosť zbiera tiež údaje získané prostredníctvom cookies. O používaní cookies a účele ich používania na webovej stránke je Spoločnosť povinná Vás informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti stránky použitím nasledovného textu.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Cookies umožňujú informovať Spoločnosť o tom, aké časti webovej stránky www.dart.sk  verejnosť navštevuje, pomáhajú Spoločnosti merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú pohľad na správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií môže potom Spoločnosť zlepšovať svoje služby a skvalitňovať komunikáciu, alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás zaujíma.

Ak ste na Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies,  Spoločnosť zbiera tiež údaje získané prostredníctvom cookies. O používaní cookies a účele ich používania na webovej stránke je Spoločnosť povinná Vás informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti stránky použitím nasledovného textu.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Cookies umožňujú informovať Spoločnosť o tom, aké časti webovej stránky www.dart.sk  verejnosť navštevuje, pomáhajú Spoločnosti merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú pohľad na správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií môže potom Spoločnosť zlepšovať svoje služby a skvalitňovať komunikáciu, alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás zaujíma.

Účely, pre ktoré spracúvame osobné údaje:

Tieto osobné údaje Spoločnosť spracúva na účel vybavenia Vašej objednávky, teda na plnenie zmluvy medzi Vami s Spoločnosťou.

Spracovanie údajov v tomto prípade znamená všetky činnosti od zaevidovania Vašej objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

Spoločnosť tiež spracúva osobné údaje na účel zaistenia zákazníckej podpory ak Spoločnosť oslovíte cez Prvý kontaktný formulár alebo priamo emailom s Vaším dotazom alebo akoukoľvek otázkou. Vyplnením údajov vyjadrujte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje Spoločnosť nijak ďalej nevyužíva a po zodpovedaní dotazu, Spoločnosť Váš dotaz zmaže.

V prípade uzatvorenia zmluvy, Vaše osobné údaje Spoločnosť spracuje tiež na účel vyhotovenia faktúry a na účel vedenia účtovníctva Spoločnosti. V prípade, ak by Spoločnosť evidovala neuhradenú pohľadávku z poskytnutej služby, Spoločnosť spracuje relevantné osobné údaje na účel vymoženia pohľadávky.

Účelom používania cookies:

a)pre fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite na webovej stránke, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky;

 

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou a naplnenia predmetu zmluvy (zrealizovanie objednávky, platby a dodania zakúpeného tovaru).

Po ukončení spolupráce a po uplynutí zákonnej záručnej lehoty, budú tieto údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť Spoločnosti a daňové, účtovné alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce.

Osobné údaje, ktoré ste zadali do Vášho dotazu Spoločnosť spracúva len nevyhnutnú dobu do zodpovedania Vášho dotazu resp. ukončenia jednotlivej emailovej komunikácie.

Údaje získané povolením cookies Spoločnosť spracúva po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do doby, než podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom alebo odvoláte súhlas.

 

Na základe čoho môžeme spracúvať osobné údaje:

Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva bez potreby vyžiadania si Vášho súhlasu, pričom právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: plnenie zmluvy a opatrení pre uzatvorením zmluvy (vychádzajúc z Recitálu 44 Nariadenia GDPR).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy/nákupu na webovej stránke, pričom ich poskytnutie je Vašou slobodnou voľbou/právom. V prípade, ak Vaše osobné údaje Spoločnosti neposkytnete, Spoločnosť nebude môcť s Vami uzatvoriť zmluvu a doručiť Vám objednaný tovar.

Osobné údaje zadané do Prvého kontaktného formulára alebo do emailového dotazu Spoločnosť spracúva na právnom základe vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) prípadne na účely oprávneného záujmu Spoločnosti (. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Údaje z cookies spracúvame na právnom základe:

a)oprávneného záujmu Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR: cookies v časti fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite na webovej stránke, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky);

Spoločnosť v súčasnosti neposiela reklamné ponuky zákazníkom.

Spoločnosť automatizovane nespracúva osobné údaje a nevykonáva profilovanie Vašich osobných údajov. Spoločnosť Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny.

Vaše osobné údaje sú v prvom rade spracúvané Spoločnosťou a prípadne jej pracovníkom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Spoločnosťou.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje.

Vaše osobné údaje Spoločnosť len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu poskytne tretej osobe. Tam, kde je to potrebné, tieto tretie osoby spracúvajú aj Vaše osobné údaje, pričom ide o poskytovateľov služieb Spoločnosti, ktoré Spoločnosť starostlivo vyberá. Spracúvanie osobných údajov prebieha výhradne v súlade s pokynmi Spoločnosti:

a)osobe zmluvne poverenej na vedenie účtovníctva Spoločnosti

b)osobe zmluvne poverenej na právne vymáhanie neuhradenej pohľadávky;

c)poskytovateľovi poštových služieb na zaslanie tovaru (GLS System, Slovenská pošta, a.s.);

d)zmluvnému poskytovateľovi webhostingových služieb, ak má poskytovateľ prístup k osobným údajom

f)poskytovatelia služieb a platforiem: Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR:

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Spoločnosť a požadovať:

  • na požiadanie môžete uplatniť právo požadovať od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom (Spoločnosť Vás bude informovať predovšetkým o tom, či a aké kategórie osobných údajov o Vás sú spracúvané, o účele a povahe spracúvania, dobe spracúvania, vrátane informácie o prípadných príjemcoch mimo Spoločnosti a Vašich právach). Všeobecné informácie o činnostiach spracovania Vašich osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách.

Ak sa domnievate, že Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, s v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu).

 

V súlade s legislatívou, máte:

  • právo na prístup(čl. 15 GDPR), ktoré ste Spoločnosti poskytli. Ak si toto právo uplatníte, Spoločnosť Vám potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou o spracúvaní.
  • právo naopravu (čl. 16 GDPR) tých osobných údajov, ktoré sú akokoľvek nepresné alebo neúplné alebo chybné. Sama Spoločnosť má primárny záujem na tom, aby spracúvala o Vás len správne a aktuálne osobné údaje. Na toto právo nadväzuje právo byť informovaný ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzení ich spracovania: Spoločnosť je povinná informovať jednotlivých príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, o oprave alebo výmaze osobných údajov alebo obmedzení spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.
  • právo navymazanie (čl. 17 GDPR), ktoré sa volá i ako tzv. právo na zabudnutie. Toto právo zahŕňa právo na obmedzenie spracúvania, ak už nie sú Vaše osobné údaje potrebné na uvedený účel, alebo ak už Spoločnosť nemá zákonnú povinnosť alebo dôvod ďalej spracúvať (najmä archivovať) Vaše osobné údaje, vrátane prípadov, ak by ste aj ďalej nesúhlasili s ďalším spracúvaním. V rámci splnenia tohto práva Spoločnosť Vaše osobné údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Právo na výmaz sa neuskutoční, ak je spracovanie osobných údajov potrebné k splneniu právnych povinností, pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a ďalšie prípady určené v Nariadení GDPR.
  • právo naobmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), viď. právo v bode 4. Máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovávanie Vašich osobných údajov, ak: a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnej k tomu, aby Spoločnosť mohla overiť presnosť údajov, a) spracúvanie je protiprávne a namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia, c) Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale požadujete ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku, d) vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, po dobu pokiaľ nie je overené, či oprávnené záujmy Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.
  • právo naprenosnosť (čl. 20 GDPR), zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od Spoločnosti inému subjektu, kedy Spoločnosť odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. Prenesenie osobných údajov musí byť technicky možné.
  • právo namietať proti spracúvaniu(čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov, v prípade, ak by Vám Spoločnosť zasielala obchodné oznámenia alebo vyhodnocovala nákupné preferencie. Spoločnosť na základe uplatnenia tohto práva okamžite skončí spracúvanie osobných údajov na tento účel.
  • Právo odvolať súhlas: v prípade, ak Spoločnosť spracúva osobe údaje na základe udeleného súhlasu, a to kedykoľvek písomne alebo na emailovú adresu: dart@dart.sk, zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov.
  • právo podať sťažnosťak sa domnievate, že Spoločnosť nespracúva osobné údaje zákonným spôsobom, na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 01 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 32 20, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Spoločnosť dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s nimi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia GDPR.  V prípade, ak budú tieto pravidlá podstatne zmenené, Spoločnosť zákazníkov viditeľne upozorní.

Ak máte otázky, pripomienky alebo ak si uplatňujete Vaše práva k ochrane osobných údajov, kontaktujte Spoločnosť, prosím na email: dart@dart.sk, alebo aj poštou na adresu: DML-DART spol. s.r.o., so sídlom Trieda SNP 59,  040 11 Košice.